fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden uit het verleden. Tenzij andersluidende, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen voorwaarden, voorafgaandelijk, opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds bij voorrang van toepassing. De medecontractant, besteller of koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

Art. 2. De door de koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement van Waterdoctor.be. Waterdoctor.be zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen. Onze Cookie Policy kan eveneens geraadpleegd worden via de website.

Indien er klachten zijn heeft de klant de plicht deze klacht zo snel mogelijk over te maken aan Waterdoctor.be. De klant heeft recht tot inzage, informatie en verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De enige manier waarop een klacht kan worden geformuleerd is via info@waterdoctor.be. Klachten moeten helder en duidelijk worden geformuleerd, zodat wij er alles aan kunnen doen de klachten zo snel mogelijk te verhelpen. We beantwoorden klachten altijd binnen de 7 werkdagen.

Art. 3. De offertes vervallen 30 dagen na de offertedatum. De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de koper schriftelijk te kennen geeft het aanbod te aanvaarden door ondertekening van de offerte, of door bevestiging van de bestelling per mail. Zo de bestelling later geplaatst wordt, kan dit tot prijsherziening aanleiding geven in welk geval de koper kan afzien van de bestelling. Wie een bestelling plaatst via onze website aanvaardt automatisch de algemene voorwaarden.

Art. 4. Het versturen van goederen is steeds op risico van de koper, medecontractant of klant, zelfs bij francoverzending.

Art. 5. Alle klachten (al dan niet over facturen) moeten gericht worden tot de maatschappelijke zetel van Waterdoctor.be, per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de ontvangst of de levering der prestaties. Na deze periode worden ze niet langer aanvaard.

Art. 6. Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel, zonder korting, contant of op de vervaldag vermeld op de factuur.

Art. 7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal bovendien, als schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15 %, met een minimum van €50,00. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintrest en de eventueel invorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling. (Art. 1147 en 1162 burgerlijk Wetboek).

Art. 8. Facturen die niet betaald werden op de gestelde vervaldag, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 1 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Art. 9. Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de medecontractant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden.

Art. 10. Bij annulering door de klant van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze een forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.

Art. 11. Geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen blijven eigendom van Waterdoctor.be tot hun volledige betaling. Indien door de opdrachtgever uitstel van betaling of WCO werd aangevraagd, of indien deze in staat van faillissement verkeert, of indien naar mening van Waterdoctor.be de betalingsgarantie twijfelachtig zou zijn, is Waterdoctor.be gerechtigd de levering ervan in te houden, waarbij de overeenkomst geacht wordt van rechtswege ontbonden te zijn, onverminderd de eisbaarheid van de in deze voorwaarden gestipuleerde schadevergoedingen en intresten.

Art. 12. Leverings- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet.
Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan Waterdoctor.be opteren de gesloten tussenkomst op te schorten of zelfs te annuleren. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze overeenkomst, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

Art. 13. Het aanvaarden van wissels en anders betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank- en verdisconteringskosten zijn ten laste van de medecontractant.

Art.14. Waarborg: op alle geleverde toestellen geldt 2 jaar garantie na factuurdatum, omvattende enkel constructiefouten of -gebreken. De 10 jaar uitgebreide of omnium-waarborg, is een verlenging van diezelfde garantieperiode en omvat eveneens enkel een garantie op constructiefouten of -gebreken. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de stukken die gebreken vertonen indien deze in ons atelier bezorgd worden. De verantwoordelijkheid van Waterdoctor.be kan geenszins ingeroepen worden wat betreft de elektrische of mechanische aansluiting van deze toestellen. De verantwoordelijkheid van Waterdoctor.be beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde toestellen. De eventuele nodige en vereiste aarding en de veiligheidsvoorschriften en het intern en extern stelsel van de waterleidingen zijn altijd de verantwoordelijkheid van de klant of medecontractant. Elektrische weerstanden en motoren, verplaatsingskosten en arbeidsloon zijn nooit gewaarborgd.

Waterdoctor.be raadt elke klant aan om, bij elke waterverzachter, een drukbegrenzer te plaatsen vóór de waterverzachter (i.e. tussen de hoofdwatertoevoer en de waterverzachter) om plotse drukschommelingen op het leidingwaternet op te vangen. Plotse pieken in de waterdruk kunnen immers schade toebrengen aan de waterverzachter en op die manier waterlekken veroorzaken. Waterdoctor.be is niet verantwoordelijk voor schade aan de waterverzachter, noch aan eventuele daaruit volgende waterschade aan het gebouw, de woning, het eigendom van de klant, wanneer de klant tegen ons advies in, ervoor gekozen heeft om geen drukbegrenzer te installeren. Dit zal van toepassing zijn voor alle klanten, zonder enige uitzondering.

Wij waarborgen de perfecte werking van onze toestellen, op voorwaarde dat de regeneratie gebeurt met het naar onze formule behandeld zout, zijnde type Q-Salt, geleverd door Waterdoctor.be.

Art. 15. Prijsverhoging: indien na het tot stand komen van de verkoopsovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt dewelke de overheid of andere bevoegde organen aan de verkoper voorschrijven of berekenen, zal de verkoper gerechtigd zijn de overeengekomen verkoopprijs naar verhouding hoger te berekenen.

Art. 16. Door het akkoord gaan met de offerte, en bijgevolg het sluiten van een verkoopsovereenkomst, aanvaardt de klant de voorgestelde behandeling volledig, ongeacht eventuele afwijkende parameters in wateranalyses, uitgevoerd op het behandelde water na plaatsing van de filter. Eventuele afwijkingen in het water, genomen na de filter of het toestel, kunnen het gevolg zijn van vervuiling of biofilm verderop in het bestaande sanitaire systeem of de bestaande sanitaire installaties van de klant, en doen geef afbreuk aan de goede werking van de geplaatste filters.

Art. 17. Het starten van de werken impliceert de aanvaarding van de offerte en alle verkoopsvoorwaarden door de opdrachtgever, ook al worden deze niet expliciet door de opdrachtgever aanvaard.

Art. 18. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Waterdoctor.be heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

Naargelang de hoedanigheid van de koper, zijn enkel rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdelingen Ieper, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper en het Vredegerecht Ieper bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen de koper en de Verkoper zouden rijzen. De Verkoper behoudt zich het recht voor te dagvaarden voor de Rechtbank van het domicilie van de koper.

Het Belgische recht is steeds van toepassing op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen.

Zie ook onze verkoopsvoorwaarden specifiek van toepassing bij het boren van grondwaterputten

 

Bel Nu
Route