fbpx

Verkoopsvoorwaarden

Conditions générales de vente: version française ci-dessous

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1. Tenzij andersluidende, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen voorwaarden, voorafgaandelijk, opgesteld bij overeenkomst, zijn de hierna- volgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing bij Waterdoctor.be, en de medecontractant, besteller of koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

Art. 2. Gerechtelijke bevoegdheid
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Art. 3. Alle offertes en aanbiedingen zijn enkel en alleen informatief en kunnen dan ook niet als bindend beschouwd worden. Bij aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte, hetzij door een ondertekende offerte terug te bezorgen aan Waterdoctor, hetzij door een schriftelijk akkoord te geven (per e-mail of enig ander medium), wordt geacht een verkoopsovereenkomst te worden gesloten tussen Waterdoctor en de opdrachtgever.

Art. 4. Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de koper, medecontractant of klant, zelf bij francoverzending.

Art. 5. Alle klachten moeten gericht worden tot de maatschappelijke zetel van Waterdoctor.be, per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na ontvangst of levering der prestaties.

Art. 6. Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel, zonder korting, contant of op de vervaldag vermeld op de factuur.

Art. 7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal bovendien, als schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuld- vordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15 %, met een minimum van €50,00, en onverminderd de interestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventueel invorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling. (Art. 1147 en 1162 burgerlijk Wetboek)

Art. 8. Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde vervaldag, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Art. 9. Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de medecontractant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden.

Art. 10. Bij annulering door de klant van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze een forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.

Art. 11. Geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen blijven eigendom van Waterdoctor.be tot hun volledige betaling. Indien door de opdrachtgever uitstel van betaling of concordaat werd aangevraagd of indien deze in staat van faillissement verkeert, of indien naar mening van Waterdoctor.be de betalingsgarantie twijfelachtig zou zijn, is Waterdoctor.be gerechtigd de levering ervan in te houden, waarbij de overeenkomst geacht wordt van rechtswege ontbonden te zijn, onverminderd de eisbaarheid van de in deze voorwaarden gestipuleerde schadevergoedingen en intresten.

Art. 12. Leverings- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet.
Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan Waterdoctor.be opteren de gesloten tussenkomst op te schorten of zelfs te annuleren. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze overeenkomst, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

Art. 13. Het aanvaarden van wissels en anders betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank- en verdisconteringskosten zijn ten laste van de medecontractant.

Art.14. Waarborg: op alle geleverde toestellen geldt 2 jaar garantie na factuurdatum, omvattende enkel constructiefouten of -gebreken. De 10 jaar uitgebreide of omnium-waarborg, is een verlenging van diezelfde garantieperiode en omvat eveneens enkel een garantie op constructiefouten of -gebreken. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de stukken die gebreken vertonen indien deze in ons atelier bezorgd worden. De verantwoordelijkheid van Waterdoctor.be kan geenszins ingeroepen worden wat betreft de elektrische of mechanische aansluiting van deze toestellen.

De verantwoordelijkheid van Waterdoctor.be beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde toestellen.
De eventuele nodige en vereiste aarding en de veiligheidsvoorschriften zijn altijd de verantwoordelijkheid van de klant of medecontractant. Elektrische weerstanden en motoren, verplaatsingskosten en arbeidsloon zijn nooit gewaarborgd.

Waterdoctor.be raadt elke klant aan om, bij elke waterverzachter, een drukbegrenzer te plaatsen vóór de waterverzachter (i.e. tussen de hoofdwatertoevoer en de waterverzachter) om plotse drukschommelingen op het leidingwaternet op te vangen. Plotse pieken in de waterdruk kunnen immers schade toebrengen aan de waterverzachter en op die manier waterlekken veroorzaken. Waterdoctor.be is niet verantwoordelijk voor schade aan de waterverzachter, noch aan eventuele daaruit volgende waterschade aan het gebouw, de woning, het eigendom van de klant, wanneer de klant tegen ons advies in, ervoor gekozen heeft om geen drukbegrenzer te installeren. Dit zal van toepassing zijn voor alle klanten, zonder enige uitzondering.

Wij waarborgen de perfecte werking van onze toestellen, op voorwaarde dat de regeneratie gebeurt met het naar onze formule behandeld zout, zijnde type Q-Salt, geleverd door Waterdoctor.be.

Art. 15. Prijsverhoging: indien na het tot stand komen van de verkoopsovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt dewelke de overheid of andere bevoegde organen aan de verkoper voorschrijven of berekenen, zal de verkoper gerechtigd zijn de overeengekomen verkoopprijs naar verhouding hoger te berekenen.

Art. 16. Door het akkoord gaan met de offerte, en bijgevolg het sluiten van een verkoopsovereenkomst, aanvaardt de klant de voorgestelde behandeling volledig, ongeacht eventuele afwijkende parameters in wateranalyses, uitgevoerd op het behandelde water na plaatsing van de filter. Eventuele afwijkingen in het water, genomen na de filter of het toestel, kunnen het gevolg zijn van vervuiling of biofilm verderop in het bestaande sanitaire systeem of de bestaande sanitaire installaties van de klant, en doen geef afbreuk aan de goede werking van de geplaatste filters.

Art. 17. Het starten van de werken impliceert de aanvaarding van de offerte en alle verkoopsvoorwaarden door de opdrachtgever, ook al worden deze niet expliciet door de opdrachtgever aanvaard.

Zie ook onze verkoopsvoorwaarden specifiek van toepassing bij het boren van grondwaterputten

Conditions générales de vente

Art. 1. Sauf en cas de conditions contraires, expresses et écrites, établies préablement par convention, les conditions de vente suivantes sont toujours applicables chez Waterdoctor.be et le cocontractant le commettant ou l’acheteur déclarent les reconnaître et les accepter.

Art. 2. Jurisdiction
Seul les tribunaux de l’arrondissement de Gent sont compétents en cas de contestations.

Art. 3. Toutes propostions et offres sont uniquement informatives et ne peuvent, en conséquence, pas être considérées comme fermées. Dès l’acceptation par le client du devis, soit en renvoyant un devis signé à Waterdoctor, soit en donnant un accord écrit (par e-mail ou tout autre support), un contrat de vente est réputé conclu entre Waterdoctor et le client.

Art. 4. Les marchandises voyagent, intégralement et toujours aux risques et périls de l’acheteur, du cocontractant ou du client, même en cas d’expédition franco.

Art. 5. Toutes réclamations doivent parvenir au siège social de Waterdoctor.be par lettre recommandée, endéans les 8 jours après réception ou exécution des prestations.

Art. 6. Tous paiements doivent être effectués au siège social de Waterdoctor.be, sans escompte, contant, ou avant l’échéance indiquée sur la facture.

Art. 7. En cas de non-paiement d’une factures à son échéance prévue, il sers dû, en sus de l’intérêt de retard une indemnité forfaitaire de 15% sur le montant principal avec un minimum de E 50,00, non compris les frais d’intérêts représentant les frais extra-judiciaires pour la récupération de la créance (frais de personnel et d’administration, frais de gestion et de suivi du dossier, influence sur la gestion financière, etc.). cette indemnité est due en sus des intérêts de retard et des frais judiciaires éventuels pour la récupératioin de la créance, le tout sans mise en demeure préalable (Art. 1147 et 1162 du code civil).

Art.8. Le montant des factures restant impayé à l’échéance prévue, portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 1,5 % par mois.

Art. 9. Le simple fait de non-paiement d’une de nos factures à son échéance provoque l’exigibilité immédiate de toutes nos créances vis-à-vis du même client. le créancier pourra à ce moment-là, à son gré, suspendre l’exécution des contrats en cours, ou considérer ceux-ci partiellement ou totalement comme nuls.

Art. 10. En cas d’annulation par le client d’un ordre ou d’un contrat d’exécution, un dommage forfaitaire de 30 % sera tranché.

Art. 11. Les marchandises livrées ou, le cas échéant, encore à livrer, restent no- tre propriété jusqu’à leur paiement intégral.
Si un délai de grâce ou un concordat à été demandée par le commettant, ou si celui-ci se trouve en;état de faillite, ou si, à notre avis le paiement s’avère être douteux, nous sommes en droit d’en retenir la livraison, auquel cas la convention est réputée être résolue de plein droit, sans préjudice de l’exigibilité des clauses d’indemnités et des intérêts stipulés dans les présentes conditions.

Art. 12. Tous les délais de livraisons sont renseignés à titre indicatif et nous n’obligent pas.
une livraison tardive ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages- intérêts. en cas de force majeur Waterdoctor.be est autorisée de suspendre l’exécution du contrat ou même d’annuler le contrat. Une livraison par intervention d’un tiers forunisseur est dehors notre responsabilité.

Art.13. L’acceptation des traites ou d’autres documents de paiement n’entraînera en aucun cas la novation. les frais de banque et le frais de négociation

Art.14. Garantie: tous les appareils livrés sont couverts par une garantie de 2 ans après la date de facturation, y compris uniquement les défauts de construction ou les défauts. La garantie étendue ou omnium de 10 ans est une extension de la même période de garantie et comprend également uniquement une garantie contre les défauts de construction ou les défauts. La garantie se limite au remplacement des pièces défectueuses si elles sont livrées dans notre atelier. La responsabilité de Waterdoctor.be ne peut en aucun cas être engagée en ce qui concerne le raccordement électrique ou mécanique de ces appareils.

La responsabilité de Waterdoctor.be est en tout cas limitée à la valeur des appareils fournis.

Toutes les règles de mise à la terre et de sécurité nécessaires et requises sont toujours à la charge du client ou du partenaire contractuel. Les résistances et les moteurs électriques, les frais de déplacement et la main-d’œuvre ne sont jamais garantis.

Waterdoctor.be recommande que chaque client, avec chaque adoucisseur d’eau, installe un limiteur de pression devant l’adoucisseur d’eau (c’est-à-dire entre l’alimentation principale en eau et l’adoucisseur d’eau) pour absorber les fluctuations de pression soudaines sur le réseau d’eau. Après tout, des pics soudains de pression d’eau peuvent endommager l’adoucisseur d’eau et provoquer ainsi des fuites d’eau. Waterdoctor.be n’est pas responsable des dommages à l’adoucisseur d’eau, ni des dommages causés par l’eau au bâtiment, à la maison, à la propriété du client, si le client a choisi contre notre conseil de ne pas installer de limiteur de pression. Cela s’appliquera à tous les clients sans aucune exception.

Nous garantissons le fonctionnement parfait de tous nos appareils à condition que le régéneration se fasse avec le sel traité selons notre formule, soit le type Q-Salt-Waterdoctor.be.

Art. 15. Augmentation des prix: si, après la réalisation du contrat, il y a une augmentation des prix, qui est prescrit ou calculé par l’autorité ou d’autres organismes compétents, le vendeur aura droit à calculer en rapport le prix de vente en plus élevé.

Art. 16. En acceptant le devis et en concluant par conséquent un contrat de vente, le client accepte pleinement le traitement proposé, quels que soient les paramètres divergents dans les analyses d’eau effectuées sur l’eau traitée après la mise en place du filtre. Tout écart dans l’eau, pris après le filtre ou l’appareil, peut être le résultat d’une contamination ou d’un biofilm plus bas dans le système sanitaire existant ou les installations sanitaires existantes du client, et nuire au bon fonctionnement des filtres installés.

Art. 17. Le démarrage des travaux implique l’acceptation du devis et de toutes les conditions de vente par le client, même si elles ne sont pas explicitement acceptées par le client.

Voir aussi nos conditions de vente spécifiquement applicables lors du forage de puits souterrains

 

Bel Nu
Route